Categorized | English

5 lời khuyên hữu ích cho buổi phỏng vấn xin việc

 

Top 5 Job Interview Tips

5 lời khuyên hữu ích nhất cho buổi phỏng vấn xin việc

  Phỏng vấn xin việc
If you’re counting down the days till your next job interview, these helpful hints will help you get in the right mood so you can leave a lasting impression on the interviewers. Nếu bạn đang đếm từng ngày chờ đợi tới buổi phỏng vấn tiếp theo, những gợi ý hữu ích này sẽ giúp bạn có tâm trạng thoải mái để bạn có thể để lại ấn tượng tốt khó quên với nhà tuyển dụng.

1.     Do your research 


1. Hãy nghiên cứu trước

Fail to plan, and you plan to fail. Không chuẩn bị trước chính là tự rước lấy thất bại.
You are certain to be asked specific questions about the company, so make sure you’ve done your homework on things like their last year’s profits and latest product launches. Bạn chắc chắn sẽ được hỏi một số câu hỏi cụ thể về công ty, nên hãy chắc rằng bạn đã chuẩn bị kỹ ở nhà để nắm các thông tin như lợi nhuận năm ngoái của họ, và đợt ra mắt sản phẩm mới nhất.
Also take a look at the latest developments in the industry so you can converse with confidence. Hơn nữa, hãy xem qua tiến triển gần đây nhất của ngành công nghiệp để bạn có thể trò chuyện một cách tự tin.

2.     Practice your answers 


2. Tập luyện trước câu trả lời

Although there is no set format that every job interview will follow, there are some questions that you can almost guarantee will crop up. Dù không hề có một chuẩn nhất định mà mọi buổi phỏng vấn xin việc đều phải làm theo, nhưng có một số câu hỏi bạn gần như có thể bảo đảm sẽ xuất hiện.
You should prepare answers to some of the most common interview questions about your personal strengths and weaknesses, as well as being able to explain why you would be the best person for the job. Bạn nên chuẩn bị câu trả lời cho một số câu hỏi phỏng vấn thường gặp nhất về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, cũng như có thể giải thích vì sao bạn là người phù hợp nhất cho công việc ấy.

3.     Look the part 


3. Ngoại hình thích hợp

Appearances shouldn’t matter, but the plain fact is that you are often judged before you’ve even uttered a word. Ngoại hình đáng ra không quan trọng, nhưng sự thật là bạn thường bị đánh giá trước khi bạn kịp mở miệng.
Make sure your shoes are polished, your clothes fit correctly and that your accessories are subtle. Hãy chắc chắn rằng giày của bạn đã được đánh bóng, quần áo vừa văn và phụ kiện không quá nổi bật.
Dressing one level above the job you’re applying for shows a desire to succeed. Ăn mặc cao hơn vị trí bạn đang dự tuyển một bậc thể hiện mong muốn thành công.

4.     Stay calm 


4. Giữ bình tĩnh

Good preparation is the key to staying in control. Chuẩn bị tốt là chìa khoá giúp bạn giữ bình tĩnh.
Plan your route, allowing extra time for any unexpected delays, and get everything you need to take with you ready the night before. Lên kế hoạch đường đi, chừa thời gian phòng trường hợp có chậm trễ không mong đợi, và soạn sẵn mọi thứ bạn cần mang theo vào tối hôm trước.
Remember to speak clearly, smile and remember that your interviewers are just normal people, and the may be nervous too!. Hãy nhớ nói rõ ràng, cười và nhớ rằng người phỏng vấn bạn cũng chỉ là người bình thường, và họ cũng có thể đang lo lắng như bạn vậy!

5.     Ask questions 


5. Đặt câu hỏi

You should always have some questions for your interviewer to demonstrate your interest in the position. Bạn luôn luôn cần có vài câu hỏi cho nhà tuyển dụng để thể hiện sự quan tâm của bạn với vị trí công việc bạn đang dự tuyển.
Prepare a minimum of five questions, some which will give you more information about the job, and some which delve deeper into the culture and goals of the company. Chuẩn bị ít nhất 5 câu hỏi, một số sẽ cho bạn thêm thông tin về công việc, và một số sẽ đào sâu hơn vào văn hoá và mục tiêu của công ty.

Người dịch: Hoàng Vân

Nguồn: career-advice.monster.co.uk

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password