Categorized | English

5 lý do để dậy sớm

wakeupearlyA lot of people find it difficult to wake up early in the morning, …

5 reasons to become an early riser 5 lý do để dậy sớm
A lot of people find it difficult to wake up early in the morning, and indeed it takes much effort to become an early riser when you are used to be a night owl. Rất nhiều người gặp khó khăn trong việc thức dậy vào sáng sớm, và tất nhiên sẽ phải cố gắng rất nhiều để dậy sớm khi mà bạn đã quen thức khuya.
When it comes to waking up early, it turns out to be very rewarding. Khi nhắc đến việc dậy sớm, hoá ra việc đó lại rất có ích.
These five reasons to get up early in the morning can give you needed motivation to become an early riser. 5 lý do để thức dậy vào sáng sớm sau đây có thể cho bạn động lực cần thiết để trở thành người có thói quen dậy sớm.
1. Health improvement 1. Cải thiện sức khoẻ
First of all, early rising is a fundamental part of healthy living. Đầu tiên, dậy sớm là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh.
Human body was designed to function in harmony with nature. Cơ thể người được thiết kế để hoạt động hài hoà với thiên nhiên.
We are supposed to get up when the sun rises and go to sleep when the sun goes down. Chúng ta đáng ra phải thức dậy khi mặt trời mọc và đi ngủ khi mặt trời lặn.
But how often we forget about that and stay up all night or sleep until noon. Nhưng chúng ta rất thường quên điều đó và thức cả đêm hay ngủ tới trưa.
All these are bad habits that affect our health on a daily basis. Tất cả điều đó đều là thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng ta hàng ngày.
We should remember about the Mother Nature’s original plan and wake up early. Chúng ta nên nhớ kế hoạch ban đầu của Mẹ Thiên nhiên và dậy sớm.
Of course, it is not easy to make drastic changes in your sleep schedule, and it can be stressful too. Hẳn nhiên, không dễ để thay đổi hoàn toàn giờ giấc ngủ nghỉ của bạn, và cũng có thể rất áp lực.
So, you should start waking up a little earlier every day. Vì thế, bạn nên bắt đầu dậy sớm hơn một chút mỗi ngày.
Making it a routine and never sleeping in will help you succeed. BIến nó thành thói quen hàng ngày và không ngủ nướng sẽ giúp bạn thành công.
This way you will be able to build a strong habit of getting up early. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể xây dựng thói quen dậy sớm lâu bền.
2. Time management 2. Quản lý thời gian
Start getting up early every day and soon you will notice that you have turned into a totally different person, more confident and productive. Bắt đầu dậy sớm mỗi ngày và bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn đã trở thành người hoàn toàn khác, tự tin và làm việc hiệu quả hơn.
Along with the right morning routine, early rising will pay you back with an energy boost for the rest of the day. Cùng với thói quen buổi sáng đúng đắn, việc dậy sớm cũng sẽ trả công xứng đáng cho bạn bằng sự tăng cường năng lượng cho suốt cả ngày còn lại.
Get out of bed as soon as the alarm rings. Bước khỏi giường ngay khi chuông báo thức reo.
Avoid the snooze button, now it is your worst enemy. Tránh nút báo thức lại, giờ đây nó là kẻ thù lớn nhất của bạn.
Always have time to take a contrast shower, if for some reason you are being late, make sure to at least wash up alternating warm and cold water. Luôn luôn có thời gian để tắm, nếu vì lý do nào đó mà bạn bị trễ, luôn đảm bảo ít nhất phải tắm sơ bằng nước ấm và lạnh lần lượt.
Have your morning coffee and head to work. Uống ly cà phê buổi sáng và đi làm.
Now you are ready for new achievements. Giờ đây bạn đã sẵn sàng cho thành tựu mới.
3. Dreams come true 3. Giấc mơ thành sự thật
Everyone has something he always wanted to do but never had time for. Mọi người đều có những việc mình muốn làm nhưng không bao giờ có đủ thời gian.
By waking up early you can find a few hours of free time to fulfill your dreams. Bằng cách dậy sớm, bạn có thể tìm ra vài giờ rảnh rỗi để thực hiện ước mơ.
You can start learning foreign languages, writing your own blog, or practicing your hobby from high school that you never had time for. Bạn có thể bắt đầu học ngoại ngữ, viết blog, hay tập luyện sở thích từ thời trung học mà bạn không bao giờ có thời gian để làm.
Remember how fun and joyful it can be to do something for yourself. Hãy nhớ rằng làm được điều gì đó cho chính mình có thể vui và thú vị đến mức nào.
4. Live today 4. Sống cho hôm nay
Now think of the things that you need to do but you set aside until the last moment. Bây giờ hãy nghĩ về những việc bạn cần làm nhưng để qua một bên cho tới phút cuối.
These things can also be done during the morning hours. Những việc này cũng có thể được hoàn thành vào buổi sáng.
Put on a few extra pounds and plan to join the gym tomorrow? Tăng vài cân và định sẽ tham gia một phòng tập thể thao ngày mai?
But how often does tomorrow turn into never? Nhưng ngày mai biến thành không bao giờ thường xuyên đến mức nào?
Spend your morning working out and soon you will be back in shape. Dành thời gian vào buổi sáng để tập thể thao và bạn sẽ sớm lấy lại vóc dáng.
If you don’t like the idea of joining the gym, find something you would like more. Nếu bạn không thích ý tưởng tham gia phòng tập thể thao, tìm điều gì đó mà bạn thích hơn.
Get a dog and walk him out every morning. Nuôi một chú chó và dắt nó đi dạo mỗi sáng.
Walking in fresh air is very good for your health too. Đi bộ hít thở không khí trong lành cũng rất tốt cho sức khoẻ của bạn.
If you have kids and never have time for cleaning, spend your morning hours on that while the kids are still asleep. Nếu bạn có con và không bao giờ có thời gian dọn dẹp, dành thời gian buổi sáng cho việc đó trong khi bọn trẻ đang ngủ.
Don’t set aside these routine things, do them today and you will have less to worry about. Đừng gạt những thói quen đó sang một bên, hãy làm ngay hôm nay và bạn sẽ bớt việc phải lo lắng hơn.
5. Everything counts 5. Mọi thứ đều đáng kể
Think of every single thing you get out of waking up early even if it’s a little one. Nghĩ về mọi thứ bạn có thể có được nhờ việc dậy sớm, ngay cả khi chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Do you like to drive to work avoiding morning traffic? Bạn có thích lái xe đi làm mà không phải gặp cảnh kẹt xe?
Or maybe you enjoy watching the sunrise? Hay có thể bạn thích ngắm cảnh bình minh.
The best morning coffee in a city can be a real reward for coffee lovers. Ly cà phê sáng ngon nhất trong thành phố có thể là phần thưởng thực sự cho những người yêu cà phê.
There are so many great things around us. Có rất nhiều điều tuyệt vời xung quanh chúng ta.
Just wake up early not to miss them! Chỉ cần dậy sớm để không bỏ lỡ chúng!

Người dịch: Hoàng Vân

Nguồn: Life Optimizer

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password