Categorized | English, Featured

Các nhà nghiên cứu Facebook có thể dự đoán khi nào quan hệ tình cảm của bạn sẽ đổ vỡ

facebookbreakup1

A Cornell professor and a senior Facebook engineer are claiming to have developed a Facebook algorithm that can accurately identify who you’re dating…

Facebook researchers are trying to predict when you and your spouse will break up Các nhà nghiên cứu Facebook có thể dự đoán khi nào quan hệ tình cảm của bạn sẽ đổ vỡ
By Adrianne Jeffries Viết bởi Adrianne Jeffries
A Cornell professor and a senior Facebook engineer are claiming to have developed a Facebook algorithm that can accurately identify who you’re dating Một giáo sư đến từ trường Đại học Cornell và một kỹ sư Facebook cao cấp tuyên bố họ đã đưa ra một thuật toán trên Facebook có thể nhận biết chính xác bạn đang hẹn hò với ai
and, especially for new relationships, whether you’re in danger of breaking up. và đặc biệt đối với những cặp đôi mới thì thuật toán này có thể xác định khi nào thì cặp đôi có nguy cơ “đường ai nấy đi”.
The algorithm depends on a new metric the researchers are calling “dispersion,” Thuật toán này dựa trên một hệ đo mới mà các nhà nghiên cứu gọi là “sự phân tán”
which looks at connections between people who have different sets of friends. nhằm xem xét mối liên hệ giữa những người có những nhóm bạn khác nhau.
Close friends are likely to share a lot of friends in common, which social scientists call “embeddedness.” Những người bạn thân thường có nhiều bạn chung và các nhà khoa học xã hội gọi đó là “sự gắn kết”.
But people in romantic relationships tend to connect each other to different spheres: Nhưng những người đang yêu nhau có khuynh hướng gắn kết với nhau theo những phạm vi khác nhau.
for example, a husband is likely to introduce his wife to his work friends, college buddies, and members of his kickball league, Chẳng hạn như một người chồng có thể giới thiệu
vợ mình với đồng nghiệp, bạn bè thời đại học và các thành viên trong đội bóng của mình,
with whom she may not have any other connections in common. tức là những người mà cô vợ thường chỉ có người chồng là liên hệ chung duy nhất.
Relatives may also show this same “dispersion” dynamic, the researchers say. Họ còn nói, tương tự, quan hệ họ hàng cũng cho thấy động lực của “sự phân tán”.
The researchers were able to identify who was dating whom with 60 percent accuracy, Các nhà nghiên cứu có thể xác định ai đang hẹn hò với ai với độ chính xác là 60%,
much better than the 2 percent accuracy they’d get from random guessing. cao hơn nhiều so với độ chính xác 2% thông qua dự đoán ngẫu nhiên.
High dispersion also seems to be correlated with longer relationships. Dường như sự phân tán cao cũng có tương quan với những mối quan hệ lâu bền hơn.
The study found that couples were 50 percent more likely to break up in the next two months Nghiên cứu nhận thấy 50% các cặp đôi sẽ có khả năng chia tay trong hai tháng tới
if the dispersion algorithm failed to guess that they were dating. nếu thuật toán sự phân tán không cho thấy họ đang hẹn hò.
The scientists also looked at metrics such as how many times a user viewed another’s profile, attendance at the same events, and messages sent. Các nhà khoa học còn nghiên cứu phép đo thông qua số lần người dùng Facebook xem hồ sơ cá nhân của người khác, sự có mặt ở cùng sự kiện và các tin nhắn gửi đi.
Dispersion turned out to be the most overall accurate metric for determining romantic relationships. Sự phân tán trở thành thước đo chính xác nhất trong việc xác định các mối quan hệ tình cảm.
The researchers used multiple sets of anonymous data, including a large data set from 1.3 million Facebook users. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nhiều bộ dữ liệu ẩn, bao gồm một bộ dữ liệu lớn từ 1,3 triệu người dùng Facebook.
The study shows the enormous effort being made to crunch Facebook data into something meaningful for marketers. Nghiên cứu cho thấy nỗ lực vô cùng to lớn của các nhà nghiên cứu để biến dữ liệu Facebook trở thành những thứ có ý nghĩa đối với những người làm tiếp thị.
However, it’s easy to see where the algorithm would fail. Tuy nhiên rất dễ dàng thấy được thuật toán này sẽ thất bại.
For example, many Facebook users list fake relationships as a joke, declaring themselves to be “married” or “engaged” to their best friends. Chẳng hạn như, nhiều người dùng Facebook lập danh sách các mối quan hệ giả như trò đùa, tự nhận mình là “đã kết hôn” hoặc “đính hôn” với những người bạn thân của họ.
The method also assumes that you, all your friends, your spouse, and all your spouse’s friends are active on Facebook. Phương pháp này cũng cho thấy rằng bạn, tất cả bạn bè của bạn, người bạn đời hay bạn bè của người bạn đời đều hoạt động trên Facebook.
Of course, this is nothing new. Remember when Mark Zuckerberg wanted to predict who you would hook up with? Dĩ nhiên chuyện này chẳng có gì mới mẻ. Nên nhớ rằng Mark Zuckerberg cũng từng muốn dự đoán bạn sẽ gặp gỡ ai.

Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến

Nguồn: theverge.com

 

 

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password