Categorized | English

Google, Facebook – “những đế chế Internet”

Google

 

 

Google, Facebook Carve out “Internet Empires”

Google, Facebook – “những đế chế Internet”

The Internet is dominated by the two “empires” of Google and Facebook, according to researchers at Oxford University in England. Theo những nhà nghiên cứu của trường Đại học Oxford, Anh Quốc, Internet đang bị thống trị bởi hai “đế chế” Google và Facebook.
As the above map shows, Google dominates much of the West and India, Bản đồ bên trên cho thấy, Google “cai trị” hầu
hết khu vực phía Tây và Ấn Độ,
while Facebook can claim supremacy in the Middle East,
North Africa and much of the Spanish-speaking Americas.
trong khi đó Facebook chiếm lĩnh Trung Đông, Bắc
Phi và phần lớn các nước châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha.
While Facebook has carved out a large chunk of the global Internet market, Trong khi Facebook “ngốn” một miếng lớn của chiếc bánh thị trường Internet toàn cầu,
researchers point out that in the countries where the social media site was most popular, Google is not far behind. các nhà nghiên cứu cho biết ở những quốc gia
nơi mạng xã hội rất phổ biến thì Google cũng bám theo sát nút.
“Among the 50 countries that have Facebook listed as the most visited website, Theo nghiên cứu, cứ 50 quốc gia có Facebook dẫn
đầu các trang web được truy cập nhiều nhất
36 of them have Google as the second most visited, and
the remaining 14 countries list YouTube (currently owned by Google),” according to the research.
thì có 36 nước Google xếp vị trí thứ hai, và 14 nước còn lại là Youtube (hiện thuộc sở hữu của Google).
Asia, meanwhile is more of a patchwork, with China’s Baidu search engine dominating that country’s half billion Internet users. Như miếng vải chắp vá nhiều mảnh, châu Á bị công cụ tìm kiếm Baidu của Trung Quốc thống trị với nửa tỉ người dùng Internet ở quốc gia này.
Researchers also found that Baidu was the top site in
South Korea, but admit that could be a result of “skewed” data.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy Baidu là cái tên được truy cập nhiều nhất ở Nam Triều Tiên, nhưng họ cho rằng kết quả này có thể là do dữ liệu “sai lệch”.
On the other hand, they say it could reflect Baidu’s
ambitions beyond China.
Mặt khác, kết quả này cũng phản ánh tham vọng thống trị của Baidu ở phạm vi ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Japan and Taiwan are outliers in Asia because Yahoo! is the most popular site in those countries. Nhật Bản và Đài Loan là những kẻ ngoại lai vì
Yahoo! mới là trang web phổ biến nhất ở các quốc gia này.
While data was not available for sub-Saharan Africa, Các nhà nghiên cứu cho biết tuy không có dữ liệu nào về khu vực châu Phi phía nam Sahara
“most countries that have a significant Internet population are covered. “nhưng hầu hết các nước có đông người dùng Internet đều bị chiếm lĩnh.
Kenya, Madagascar, Nigeria, and South Africa fall within the sphere of Google’s empire, Kenya, Madagascar, Nigeria và Nam Phi chịu sự
thống trị của “ông lớn” Google
whereas Ghana, Senegal, and Sudan have been subsumed within Facebook’s dominion,” according to the research. trong khi đó Ghana, Senegal và Sudan lại là “thuộc
địa” của Facebook.”
“We are likely still in the very beginning of the Age of Internet Empires. Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận: “Có thể chúng ta vẫn đang ngấp nghé trước ngưỡng cửa Thời đại Đế chế Internet
But, it may well be that the territories carved out now will
have important implications for which companies end up controlling how we communicate and access information for many years to come,” the researchers concluded.
nhưng, những phân vùng được tạo ra bây giờ sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến các công ty kiểm soát cách thức chúng ta truyền đạt và truy cập thông tin trong nhiều năm sắp tới.”
The data used in the research was collected by the company Alexa, which has provided web analytics since 1996. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này do công
ty Alexa, một công ty chuyên cung cấp dữ liệu phân tích Internet từ năm 1996 đến nay thu thập.

 

Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến

Nguồn: voanews.com

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password