Categorized | English

Học mỗi ngôn ngữ một chút

học ngôn ngữ mới

 

Learning a little a bit of many languages

Học mỗi ngôn ngữ một chút

Language lovers are sooner or later all stricken by ‘language wanderlust’, the overwhelming impulse of wanting to learn another language. Những người yêu ngôn ngữ sớm muộn đều bị ảnh hưởng bởi ‘thú thích phiêu lưu ngôn ngữ’, một sự thôi thúc mãnh liệt muốn học một ngôn ngữ khác.
There is nothing wrong with being curious about several languages, but you should make it clear to yourself when you are merely ‘flirting’ with a language and when you are actually working towards fluency. Việc tò mò về nhiều ngôn ngữ thì không có gì sai, nhưng bạn nên xác định rõ với chính mình khi nào thì bạn chỉ đơn thuần ‘cưỡi ngựa xem hoa’ một ngôn ngữ và khi nào thì bạn thật sự muốn tiến đến sự lưu loát.
Language wanderlust can strike you when you are about to ‘finish’ a language. Thú thích phiêu lưu ngôn ngữ có thể trỗi dậy trong bạn khi bạn gần ‘hoàn thành’ một ngôn ngữ.
You’ll feel a strong urge to move to another language. Bạn sẽ cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn chuyển sang một ngôn ngữ khác.
If you do not keep this impulse under control, you might end up knowing a little a bit of many languages but never achieve real fluency in any . Nếu bạn không giữ sự thôi thúc này trong tầm kiểm soát, bạn có thể rốt cuộc biết mỗi ngôn ngữ một chút nhưng không bao giờ đạt được sự lưu loát trong bất kỳ ngôn ngữ nào.
When you buy a grammar book for Georgian or Romanian, make sure you tell yourself loud and clear: ‘First I will finish learning Spanish – this is just to satisfy my curiosity for other languages’. Khi bạn mua một quyển sách ngữ pháp của tiếng Georgia hay tiếng Romani, hãy chắc chắn rằng bạn tự nhủ với chính mình một cách to và rõ ràng: ‘Đầu tiên mình sẽ học xong tiếng Tây Ban Nha – thứ này chỉ là để thỏa mãn sự tò mò của mình về các ngôn ngữ khác mà thôi.’.
If you do a few lessons of Pimsleur Czech for fun, make sure you are clear about why you do this – I want to see what Czech sounds like and how close it is to Russian. Nếu bạn học một vài bài tiếng Czech của Pimsleur cho vui, hãy chắc chắn rằng bạn biết rõ lí do tại sao bạn làm điều này – Mình muốn biết tiếng Czech nghe như thế nào và nó gần với tiếng Nga ra sao.
Don’t get carried away and do an entire volume of Pimsleur Czech while you are only half way through Russian. Đừng để bị cuốn đi và đọc cả một cuốn tiếng czech của Pimsleur trong khi bạn chỉ mới học tiếng Nga nửa chừng.
Before you start on a language, a good practice is to set clear goals for the time you will spend studying. Trước khi bạn bắt đầu học một ngôn ngữ, việc đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho quỹ thời gian bạn sẽ dành cho việc học là một thói quen tốt.

Where do you want to be after 500 hours of study?

Bạn muốn mình ở đâu sau 500 giờ học?

Do you want to be functionally fluent in your target language or do you just want to learn how to do small talk in a few languages? Bạn muốn mình thông thạo ngữ dụng thứ tiếng mục tiêu của mình hay bạn chỉ muốn học cách nói chuyện phiếm bằng một vài ngôn ngữ?
If what you want is fluency in a specific language, don’t fool yourself. Nếu điều bạn muốn là sự thông thạo về một ngoại ngữ cụ thể, thì đừng lừa dối bản thân nữa.
You won’t learn any one language properly if you keep going from one to the other. Bạn sẽ không học bất kỳ ngôn ngữ nào một cách đàng hoàng nếu bạn tiếp tục nhảy cóc từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
All you will achieve is confusion and waste your energy on chasing too many birds simultaneously. Tất cả những gì bạn sẽ đạt được là sự rối loạn và lãng phí năng lượng để theo đuổi quá nhiều mục tiêu cùng một lúc.
Even if you are very smart, the language you study is very easy and you use the very best language program there is, learning a new language requires a large amount of energy over a long period of time. Dù bạn có rất thông minh, thứ ngôn ngữ bạn học có rất dễ và bạn có sử dụng chương trình ngôn ngữ tốt nhất, việc học một ngôn ngữ mới đòi hỏi một lượng lớn năng lượng trong một thời gian dài.
Even for a very easy language, you need several hundreds hours of hard work to speak it correctly. Ngay cả đối với một ngôn ngữ rất dễ, bạn cũng cần hàng trăm giờ đồng hồ luyện tập chăm chỉ mới có thể nói một cách chính xác.
Don’t waste your time in studying a bit of this and a bit of that, thinking in the end you might learn how to speak them all. Đừng phí thời gian của bạn để học thứ này một chút và thứ kia một chút, nghĩ rằng cuối cùng bạn có thể sẽ học cách nói tất cả các thứ tiếng ấy.

Focus on one language, take it to the end, then move to the next one.

Hãy tập trung vào một ngôn ngữ, theo nó đến cùng, rồi chuyển sang ngôn ngữ tiếp theo.

There is nothing wrong with getting interested with a few different languages. Chẳng có gì sai với việc có hứng thú với một vài ngôn ngữ khác nhau.
You may buy a couple of grammar books or even try a few tapes to see how they sound and how much you can already understand. Bạn có thể mua một vài quyển sách ngữ pháp hoặc thâm chí nghe thử một vài cuộn băng để xem chúng nghe như thế nào và bạn có thể hiểu được bao nhiêu rồi.
But be clear with yourself that you are only flirting with those languages, not actually learning them. Nhưng hãy xác định rõ với chính mình rằng bạn chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa các ngôn ngữ ấy, không thật sự học chúng.
And no, learning two languages at the same time is usually not a good idea. Và không, học hai ngôn ngữ cùng lúc thường không thật sự là một ý tưởng hay.

 

Người dịch: NTKhang

Nguồn: http://how-to-learn-any-language.com/e/guide/language-wanderlust.html

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password