Categorized | English

Lập danh sách từ vựng bằng tiếng mẹ đẻ

tiếng mẹ đẻ

 

Making Vocabulary Lists in your Mother Tongue

Lập Danh sách Từ vựng Bằng Tiếng mẹ đẻ Của Bạn

The French languages has more than 200’000 different words, in English there are more than 400’000. Ngôn ngữ Pháp có hơn 200.000 từ khác nhau, trong tiếng Anh có hơn 400.000 từ.
Even as one’s own mother tongue, who can pretend to know them all ? Dù đó có là tiếng mẹ đẻ của một người, ai có thể giả vờ rằng mình biết hết các từ đó?
Beginning at age 15, I did something that may be useful for some of you, so here it is : Bắt đầu từ năm 15 tuổi, tôi đã làm một thứ mà có thể hữu ích với một số bạn, vậy nên nó là thế này:

Realising that I did not understand some words in novels or “technical” books I read, I began writing every word I did not understand in a little piece of paper I used as a bookmark.

Nhận ra rằng tôi không hiểu một vài từ trong các cuốn tiểu thuyết hay các sách “kỹ thuật” mà tôi đọc, tôi bắt đầu viết tất cả các từ mà tôi không hiểu lên một mẩu giấy nhỏ mà tôi dùng làm đồ đánh dấu trang.

Then, on a little computer I wrote the words and looked them up in the dictionary, writing on the second column their definition. Sau đó, trên một chiếc máy vi tính nhỏ, tôi viết những từ ấy ra và tra chúng trong từ điển, viết vào cột thừ hai định nghĩa của chúng.
I ended with about 700 words and stopped when no new unknown word showed up for months. Tôi kết thúc với khoảng 700 từ và dừng lại khi không có từ mới mà tôi chưa biết nào xuất hiện trong hàng tháng trời.
Did I know every (non scientific) word in French then ? Vậy có phải tôi đã biết tất cả các từ (phi khoa học) trong tiếng Pháp không?
Maybe. Có thể.
Anyway, I think that any cultivated person who likes to understand what he reads should look the unknown words in the dictionary and why not, make a list. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng bất kỳ một người nào có học thức thích hiểu những gì mình đọc đều nên tra những từ chưa biết trong từ điển và tại sao lại không, lập một danh sách.
The list has no other virtue than helping you remember the words and motivating you to amass as many new words as possible as a kind of treasury. Danh sách này không có phẩm giá nào khác ngoài việc giúp bạn ghi nhớ các từ và tạo động lực cho bạn tích lũy càng nhiều từ mới càng tốt như một loại kho báu.
Of course, for new languages that would also be a fine thing to do, but if you speak more than one, a time consuming one as well. Tất nhiên, đối với các ngôn ngữ mới đó cũng là một việc tốt để làm, nhưng nếu bạn nói nhiều hơn một ngôn ngữ, thì đó cũng là một việc tốn thời gian.
My tips if you do this are : Những mẹo của tôi nếu bạn làm điều này là:

Always have a piece of paper and a pen when you read

Luôn luôn có một mảnh giấy và một cây bút khi bạn đọc

If you suspect a word to have different meanings in different contexts, also write the context. Nếu bạn nghi ngờ một từ có nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau thì cũng viết cả ngữ cảnh ấy.
If you don’t find the word in the dictionary, just put it aside. Nếu bạn không tìm thấy từ đó trong từ điển, cứ để nó sang một bên.
When you find an exhaustive dictionary (like the Littré in french or the Webster’s in english), look them up. Khi bạn tìm thấy một cuốn từ điển thấu đáo (như cuốn Littré trong tiếng Pháp hay cuốn Webster’s trong tiếng Anh), hãy tra chúng.

Keep your list updated and be proud when you write a new word in it :

Giữ cho danh sách của bạn được cập nhật và tự hào khi bạn viết một từ mới vào đó:

it will motivate you to look for new words điều đó sẽ tạo động lực cho bạn tìm kiếm những từ mới.
If no new word appears for weeks, no matter how difficult are the texts that you read, congratulations ! Nếu không có từ mới nào xuất hiện trong hàng tuần, dù các văn bản bạn đọc có khó đến cỡ nào, thì xin chúc mừng!
You probably know more then 90% of the words that are currently used in your language. Bạn rất có thể biết hơn 90% các từ hiện đang được sử dụng trong ngôn ngữ của bạn rồi đấy.
Give yourself a break and move to the next language. Hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi và chuyển sang ngôn ngữ tiếp theo.

 

Người dịch: NTKhang

Nguồn: http://how-to-learn-any-language.com/e/guide/mother-tongue-vocabulary.html

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password