Categorized | Featured, Pу́сский

Lịch sử búp bê Nga-Matryoska

matryoska1

Матрешка появилась в России в конце XIX века. В это время страна находилась на пике подъема интереса…

История матрешки Lịch sử búp bê Nga-Matryoska
Матрешка появилась в России в конце XIX века. Matryoska xuất hiện ở Nga vào cuối thế kỷ 19.
В это время страна находилась на пике подъема интереса к отечественной культуре и искусству. Vào thời điểm mà nước Nga đang trong giai đoạn đặc biệt chú trọng đến nghệ thuật và văn hóa dân tộc.
В связи с этим возникло уникальное художественное направление под названием «русский стиль». Chính vì vậy đã xuất hiện trào lưu nghệ thuật đặc biệt với tên gọi “phong cách Nga”.
 Начали формироваться центры возрождения русской культуры, и одним из первых таких центров стал “Мамонтовский кружок”. Các trung tâm khôi phục văn hóa Nga bắt đầu hình thành và một trong số đó là “trung tâm Mamontovsky”.
Организовал его Савва Иванович Мамонтов (1841-1918) – крупный русский промышленник, при этом меценати прекрасный знаток искусства. Người sáng lập trung tâm này là Savva Ivanovich Mamontov (1841-1918) – một nhà công nghiệp nổi tiếng đồng thời cũng là người bảo trợ rất am hiểu nghệ thuật ở Nga.
Он собрал вокруг себя группу виднейших художников,среди которых были Репин, Васнецов, Врубель и др. Ông đã tập hợp một nhóm các họa sĩ danh tiếng như Repin, Vasnetsov, Vrubel, v.v…
Мамонтов организовал в своей подмосковной усадьбе художественные мастерские, где вместе с известными художниками работали народные умельцы. Mamontov đã thành lập nhiều xưởng vẽ ở khu đất thuộc vùng ngoại ô Moscow của mình. Tại đây những họa sĩ nổi tiếng và những người thợ lành nghề địa phương cùng làm việc với nhau.
Особое внимание уделялось восстановлению и развитию традиций народной крестьянской игрушки. Mục đích chính của trung tâm là khôi phục và phát triển những món đồ chơi dân gian truyền thống.
Именно в это время и появилась идея создания деревянной куклы – матрешки. Chính trong thời gian này họ nảy sinh ý tưởng sáng tạo ra những con búp bê bằng gỗ hay còn gọi là Matryoska.
Идея эта принадлежала русскому художнику С.В.Малютину (1859-1937), активному приверженцу «русского стиля» в искусстве.Именно он предоставил первые эскизы куклы. Đây chính là ý tưởng của họa sĩ S.V.Malyutin (1859-1973), là người ủng hộ tích cực trào lưu nghệ thuật “phong cách Nga”. Malyutin đã cho ra những bản vẽ phác thảo đầu tiên của Matryoska
Матрешкой деревянная кукла стала называться не случайно. Không phải ngẫu nhiên mà búp bê Nga được gọi với cái tên Matryoska.
Матрена,или попросту Матрёша, было одним из наиболее распространённых женских имён. Matrena hay đơn giản là Matresa là một trong những cái tên dành cho phụ nữ được sử dụng nhiều nhất lúc bấy giờ.
Тогда это имя ассоциировалось в народе с матерью, наделенной добрым здоровьем и дородной фигурой. Trong dân gian cái tên này được người dân liên tưởng đến hình ảnh người mẹ với thân hình đầy đặn cùng sức khỏe dẻo dai trời phú.
И по сейдень матрёшка остаётся символом семьи и плодородия, ведь внутри одной матрешки помещается целое семейство. Cho đến ngày nay búp bê Nga vẫn luôn là biểu tượng của gia đình Nga và sự thịnh vượng. Bởi bên trong mỗi con Matryoska là cả một gia đình.

Người dịch: Bùi Kiều Oanh

Nguồn: матрешкин.рф

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password