Categorized | English

Tạp chí Forbes: Ioan Niculae là người Rumani giàu nhất với 1.1 tỉ Euro

Ioan-NiculaeIoan Niculae is richest Romanian worth 1.1 billion euros…

Forbes: Ioan Niculae is richest Romanian worth 1.1 billion euros Tạp chí Forbes: Ioan Niculae là người Rumani giàu nhất với 1.1 tỉ Euro
Businessman Ioan Niculae, the owner of agricultural group Interagro, leads Forbes 500 Richest Romanians list in 2013, being worth an estimated 1.1 billion euros. Doanh nhân Ioan Niculae, chủ sở hữu của tập đoàn nông nghiệp Interagro, dẫn đầu danh sách 500 người Rumani giàu nhất năm 2013 của tạp chí Forbes, với tài sản trị giá khoảng 1.1 tỉ Euro
Ranking next is Dan Grigore Adamescu, whose fortune is put at 950 million euros and Frank Timis and Ion Tiriac, with 850 million euros each. Xếp kế tiếp là Dan Grigore Adamescu, với tài sản khoảng 950 triệu Euro, Frank Timis, và Ion Tiriac tài sản mỗi người khoảng 850 triệu Euro.
The Top-10 Romanian billionaires also feature business owners Veronica Gusa de Dragan (550 million euros), Gabriel Comanescu (500 million euros), Gruia Stoica (470 million euros), Ovidiu Tender (400 million euros), Zoltan Teszari (370 million euros) and brothers Dragos and Damian Paval (360 million euros). 10 tỉ phú Rumani cũng bao gồm Veronica Gusa de Dragan (550 triệu Euro), Gabriel Comanescu (500 triệu Euro), Gruia Stoica (470 triệu Euro), Ovidiu Tender (400 triệu Euro), Zoltan Teszari (370 triệu Euro) và anh em Dragos và Damian Paval (360 triệu Euro).
The combined wealth of the 500 billionaires featuring in this year’s Forbes Top amounts to 19.9 billion euros, down by 1.6 billion euros from last year’s edition. Tổng tài sản của 500 tỉ phú do tạp chí Forbes bình chọn trong năm nay là 19.9 tỉ Euro, thấp hơn 1.6 tỉ Euro so với phiên bản năm ngoái.
The average wealth is worth 39 million euros and the minimum fortune of those having made it to the list is 5 million euros. Tài sản trung bình khoảng 39 triệu Euro và nhỏ nhất trong danh sách là 5 triệu Euro.
Furthermore, 47 of the 500 billionaires included in Forbes Romania list this year are women. Thêm vào đó, 47 trong tổng số 500 tỉ phú trong danh sách Forbes Rumani năm nay là phụ nữ.
The list billionaires are aged 52 on average. Những tỉ phú được liệt kê có độ tuổi trung bình là 52
 The youngest is 30 and the oldest 82. Người trẻ nhất 30 tuổi và người già nhất 82 tuổi
Their companies employ a combined 199,177 personnel. Các công ty của họ thuê tổng cộng 199,177 người
Most billionaires are based in Bucharest, 194, with Cluj ranking next with 34 business owners on the list, Constanta – 24, Sibiu – 17 and Brasov – 16. Hầu hết các tỉ phú sống ở Bucharest, 194 người, Cluj xếp tiếp theo với 34 doanh nhân trong danh sách, Constanta-24 người, Sibiu-17 người và Brasov-16 người

Nguồn: actmedia.eu

Người dịch: Phạm Thị Bích Huyền

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password