Categorized | English

Vì sao Bắc Triều Tiên điều chỉnh múi giờ sớm lên?

timezones2

IT SEEMS appropriate for a nation that venerates its history and is stuck in the past: on August 15th everyone in North Korea will go back in time…

Why is North Korea turning back its clocks? Vì sao Bắc Triều Tiên điều chỉnh múi giờ sớm lên?
The economist
IT SEEMS appropriate for a nation that venerates its history and is stuck in the past: on August 15th everyone in North Korea will go back in time, as they turn back their clocks by half an hour. Nó có vẻ phù hợp với một quốc gia luôn thần thánh hóa lịch sử và mắc kẹt trong dĩ vãng: Vào ngày 15 tháng 8 (2015), người dân Bắc Hàn sẽ quay ngược thời gian do họ chỉnh đồng hồ sớm hơn 30 phút .
The hermit kingdom already has its own calendar, with years counted from 1912, the birth year of its founder and “eternal president”, Kim Il Sung. Xứ sở ẩn dật vốn dĩ đã có lịch riêng tính từ năm 1912 – năm sinh của người đã khai sinh ra Bắc Triều Tiên cũng đồng thời là “chủ tịch bất tử” Kim Sung Il.
 This week’s change means it will have its own time zone, too. Sự thay đổi trong tuần vừa qua cũng đồng nghĩa với việc Bắc Hàn sẽ có múi giờ riêng của họ.
Why is North Korea turning back its clocks? Vậy tại sao Bắc Triều Tiên phải điều chỉnh múi giờ như vậy?
Such time-travelling is the latest example of a long historical tradition of rulers expressing political power by adjusting clocks and calendars. Việc vặn ngược múi giờ là một ví dụ gần đây nhất cho một truyền thống lịch sử lâu đời mà ở đó  nhà cầm quyền phô trương quyền lực chính trị bằng cách điều chỉnh múi giờ và bộ lịch,
Doing so alters a fundamental aspect of daily life, literally at a stroke. bởi lẽ làm như vậy, chỉ bằng một tiếng chuông đồng hồ theo đúng nghĩa đen thôi cũng đủ để thay đổi căn bản đời sống thường nhật.
And what better illustration could there be of a ruler’s might than control over time itself? Và điều gì có thể minh họa rõ nét về thế lực của người cầm quyền hơn việc họ nắm trong tay cả quyền kiểm soát thời gian?
Admittedly, not all such changes stand the test of time: French revolutionaries, keen to emphasise the break with their monarchist past, failed to get their ten-hour clock and entirely new calendar to stick after imposing them in 1793. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải mọi sự đổi thay đều đứng vững trước thách thức của thời gian: Những cuộc cách mạng ở Pháp, tha thiết nhấn mạnh việc đoạn tuyệt với chế độ  quân chủ trong quá khứ, đã không thể cho vận hành loại đồng hồ chỉ mười tiếng một ngày và toàn bộ lịch mới sau khi ấn định chúng vào năm 1793.
The Soviet Union’s experiments with five- and six-day weeks during the 1930s also failed to endure. Những thử nghiệm của Liên Xô với việc thay đổi mỗi tuần chỉ còn 5 đến 6 ngày những năm 1930 cũng chịu chung số phận.
But those changes that do persist can memorialise past rulers more effectively than any physical monument. Thế nhưng những thay đổi vẫn còn tiếp diễn cho tới ngày nay có thể khiến người ta tưởng nhớ tới những nhà lãnh đạo trước kia hiệu quả hơn bất cứ đài tưởng niệm nào.
 July was named in honour of Julius Caesar in 45BC, and August was later renamed after Augustus Caesar. Tháng bảy trong tiếng Anh – July – được đặt để tưởng nhớ lãnh tụ Julius Caeser vào năm 45 TCN và tháng tám – August – sau này được đặt lại theo tên của hoàng đế Augustus Caeser.
They and their empire are long gone, but these two eminent Romans live on in the Western calendar. Họ cùng đế chế của mình đã lùi xa vào dĩ vãng nhưng hai nhân vật La Mã lừng danh ấy vẫn trường tồn trên bộ lịch phương Tây.
In the modern era, control of time provides a way to underline the clout of central government: both India and China, despite their size, have a single time zone, which keeps everyone marching in step with the capital. Trong kỷ nguyên hiện đại, kiểm soát thời gian là cách tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương: Bất chấp diện tích khổng lồ, cả Ấn Độ và Trung Quốc  cho đều sử dụng một múi giờ thống nhất trong cả nước để toàn thể dân chúng cùng bắt nhịp với thủ đô.
It also offers an opportunity for emphasising independence and non-conformity. Nó cũng là cơ hội để nhấn mạnh sự độc lập và khác biệt.
Hugo Chávez turned the clocks back by half an hour in 2007 to move Venezuela into its own time zone—supposedly to allow a “fairer distribution of the sunrise” but also ensuring that the socialist republic did not have to share a time zone with the United States. Năm 2007, tổng thống Hugo Chavez đã điều chỉnh đồng hồ Venezuela sớm 30 phút nhằm trao cho đất nước này một múi giờ riêng – được cho là tạo điều kiện  “phân bổ ánh bình minh công bằng hơn” nhưng cũng để đảm bảo rằng đất nước cộng xã hội chủ nghĩa này không cùng chung múi giờ với Mỹ .
Perhaps the strangest example is that of Turkmenistan under President Saparmurat Niyazov, who renamed all the months and most of the days of the week in 2002, even renaming April after his mother. Có lẽ ví dụ lạ lùng nhất thuộc về nước cộng hòa Turkmenistan dưới thời tổng thống Saparmurat Niyazov vào năm 2002 khi ông  đổi tên tất cả các tháng và hầu hết các ngày trong tuần, thậm chí còn đặt lại tháng Tư theo tên mẹ của ông.
For its part, North Korea is shifting its time zone this week to reverse the imposition of Tokyo time by “wicked Japanese imperialists” in 1912. Về phần mình, Bắc Triều Tiên đang thay đổi múi giờ  tuần qua nhằm lật đổ múi giờ Tokyo mà “đế quốc Nhật Bản tàn bạo” đã áp đặt tại đây từ năm 1912.
South Korea did the same in 1954, but switched back to Japanese time in 1961. Hàn Quốc cũng làm điều tương tự vào năm 1954, nhưng rồi lại quay trở lại múi giờ Nhật vào 1961.
North Korea’s new time zone therefore extends the division of the Korean peninsula into the realm of time as well as space. Múi giờ mới của Bắc Triều Tiên kéo theo việc mở rộng sự phân chia bán đảo Triều Tiên cả thời gian lẫn không gian.
In theory, modern technology offers liberation from temporal tyranny, by allowing people to use whichever system they prefer. Về lý thuyết, công nghệ hiện đại đem lại  việc giải phóng  sự chuyên chế về thời gian, bằng cách cho phép người sử dụng lựa chọn bất cứ hệ thống giờ nào mà họ muốn.
Smartphones and computers can seamlessly translate between time zones and calendar systems, allowing people to use whichever they like. Điện thoại thông minh và máy tính có thể dịch chuyển nhuần nhuyễn giữa các múi giờ và các hệ lịch, cho phép người dùng thỏa sức điều chỉnh.
 In practice, however, time zones and calendars are more than just arbitrary ways to rule lines on time. Tuy nhiên, trên thực tế, các múi giờ và hệ lịch không hẳn chỉ là những cách tùy hứng để áp đặt thống trị về mặt thời gian.
They do not merely specify how to refer to a particular instant or period; they also dictate and co-ordinate activities across entire societies, in particular by defining which days are working days and national holidays. Chúng không chỉ đơn thuần chỉ ra cách thức xác định một giai đoạn hoặc một thời điểm nào đó; mà còn chỉ định cũng như chi phối các hoạt động ở các cộng đồng xã hội, đặc biệt là bằng cách ấn định những ngày làm việc và những ngày nghỉ lễ quốc gia.
These have to be consistent within countries and, in some cases, between them: just ask Saudi Arabia, which in 2013 moved its weekend from Thursday/Friday to Friday/Saturday, to bring it into line with other Arab states. Cần có sự nhất quán trong mỗi quốc gia và trong vài trường hợp có thể là giữa các quốc gia với nhau để các vấn đề trên diễn ra suôn sẻ: một ví dụ là Ả Rập Xê Út, năm 2013 đã chuyển ngày cuối tuần vốn bao gồm thứ Năm và thứ Sáu sang thứ Sáu và thứ Bảy, cho trùng khớp với các quốc gia Ả Rập khác.
The need for such co-ordination means there is no escape from centralised control of clocks and calendars—which explains, in turn, why the tendency to tinker with them for political purposes is timeless. Nhu cầu phối hợp ấy cũng đồng nghĩa với việc sự kiểm soát tập trung đối với đồng hồ và lịch là một thực tế không thể tránh khỏi – điều này ngược lại cũng giải thích tại sao xu hướng điều chỉnh chúng vì mục đích chính trị sẽ còn mãi với thời gian.

 

Người dịch: Nguyễn Thùy Dương

Hiệu đính: Vũ Hồng Trang

One Response to “Vì sao Bắc Triều Tiên điều chỉnh múi giờ sớm lên?”

  1. lol0209 says:

    bài rất hay, mong page luôn đăng bài thường xuyên để tôi có thể theo dõi và học hỏi, chúc page luôn vui vẻ 😀

Trackbacks/Pingbacks


Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password